The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Linova karta bola zrušená

Linova karta bola zrušená


Samuel Lino obdržal počas posledného ligového zápasu proti Celte Vigo žltú kartu za simulovanie. Valencijské vedenie podalo odvolanie, pričom rozsudok padol v prospech klubu, keďže súťaž zrušila hráčovi kartové napomenutie.

Pred reprezentačnou prestávkou sa odohralo v španielskej najvyššej súťaži šieste kole, v ktorom Valencia CF hostila na svojom trávniku Celtu Vigo. Začiatkom druhého polčasu, presnejšie v 55. minúte zápasu uvidel Samuel Lino žltú kartu od Pabla Gonzáleza Fuertesa za simulovaný pád v pokutovom území súpera. V zápisnici rozhodcu uviedol: „V 55. minúte bol hráč (16) Dias Lino, Samuel napomenutý z tohto dôvodu: Predstieranie, že bol predmetom priestupku.

Zo spomalený záberov bolo zrejmé, že pred bránou galícijského celku došlo ku kontaktu, po ktorom valencijský ofenzívny hráč padol na trávnik, avšak hlavný arbiter nielenže nepoukázal na biely bod v prospech Valencie CF, naopak brazílskeho futbalistu odmenil žltou kartou.

Vedenie klubu podalo odvolanie voči tomuto verdiktu, pričom Valencia poskytla fotografie z inkriminovaného momentu, ktoré dokazujú, že došlo ku kontaktu a okrem toho, či išlo o penaltu alebo nie, tak valencijský krídelník nepredstieral pád. Vzhľadom na predložené dôkazy, tak Valencia CF uspela s odvolaním z čoho vyplýva zrušenie Linovej žltej sankcie.

Uznesenie výboru:

Vzhľadom na obvinenia a videografické dôkazy, ktoré poskytla spoločnosť VALENCIA CF, SAD, týkajúce sa varovania, ktoré dostal jej hráč, pán Samuel Días Lino, tak tento výbor pre hospodársku súťaž zvažuje nasledovné:

1.) V prvom rade je potrebné poukázať na pravidlá federatívnych predpisov, ktoré odkazujú na funkciu, ktorú musia rozhodcovia plniť počas zápasov. V tomto zmysle treba v prvom rade citovať článok 260 všeobecných predpisov Kráľovskej španielskej futbalovej federácie (RFEF), ktorý vo svojom prvom odseku stanovuje, že "rozhodca je jediným a nenapadnuteľným športovým orgánom v technickom poradí, ktorý riadi zápasy". Medzi povinnosti, ktoré mu prináležia v priebehu zápasu, patrí "napomenúť alebo vylúčiť, podľa závažnosti zavinenia, každého futbalistu, ktorý spozoruje nesprávne správanie alebo postupuje nepohodlným spôsobom ako aj trénerov, asistentov a iné právne dotknuté osoby" (článok 261 ods. 2 písm. e)); ako aj po stretnutiach "napísať verným, stručným, jasným, objektívnym a úplným spôsobom zápisnicu zo zasadnutia ako aj správy o predĺžení, ktoré považuje za vhodné a s najväčšou naliehavosťou a najrýchlejším postupom zaslať jeden a druhý príslušným subjektom a orgánom" (článok 261 ods. 3 písm. b)). Pokiaľ ide o dôkaznú hodnotu týchto aktov, v článku 27 disciplinárneho poriadku RFEF sa uvádza, že "predstavujú nevyhnutný listinný prostriedok v celom dôkaze o porušení športových pravidiel a noriem" (odsek 1). A dodáva, že "pri posudzovaní priestupkov v Las Rozas de Madrid 21. septembra 2022 sa výbor pre hospodársku súťaž stretol, aby videl a vyriešil incidenty, ku ktorým došlo pri príležitosti zápasu zodpovedajúceho kategórii prvej divízie, ktorý sa konal 17. septembra 2022 medzi klubmi Valencia CF SAD a RC Celta de Vigo SAD, v športových zariadeniach prvého z nich, po zhliadnutí arbitrážnej správy a iných dokumentov týkajúcich sa uvedeného stretnutia a na základe tých, ktoré sú ustanovené v článkoch disciplinárneho zákonníka Kráľovskej španielskej futbalovej federácie, ktoré sú citované a iných pravidlách všeobecného a príslušného uplatňovania SÚHLASÍ s uložením podľa platných predpisov tieto sankcie: pokiaľ ide o športovú disciplínu, rozhodnutia rozhodcu o skutočnostiach týkajúcich sa hry sú konečné a považujú sa za pravdivé, s výnimkou zjavnej vecnej chyby" (odsek 3). Toto a žiadne iné rozhodnutie nesmie byť východiskovým bodom tohto rozhodnutia a rozhodnutia, ktoré sa má prijať: rozhodcovské záznamy využívajú domnienku pravdivosti iuris tamtum, ktorá preto môže byť vyvrátená, ak sa preukáže existencia zjavnej vecnej chyby.

2.). To je v skratke to, čo musia federatívne disciplinárne orgány zohľadniť, keď pri výkone svojej funkcie dohľadu prijímajú dohody, ktoré rušia platnosť rozhodnutí prijatých rozhodcom a zohľadnených v rozhodcovskej zápisnici. Táto možnosť je však obmedzená na veľmi špecifické predpoklady. Vo všeobecnosti nebude možné zrušiť rozhodcovské rozhodnutie odvolávajúce sa na rozpor vo výklade pravidiel hry, ktorých "výlučná, výlučná a konečná" právomoc zodpovedá práve kolégiu ako ho stanovuje článok 118 ods. 3 Federatívneho disciplinárneho poriadku. Iba v prípade, že sa poskytnú presvedčivé dôkazy na preukázanie existencie vyššie uvedenej zjavnej vecnej chyby z dôvodu neexistencie skutočnosti, ktorá bola zohľadnená v zápisnici alebo patentovej svojvoľnosti rozhodcovského rozhodnutia, tak sa poruší domnienka pravdivosti, ktorú majú rozhodcovské úkony v súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného disciplinárneho poriadku.

3.) Doktrína disciplinárnych orgánov tohto RFEF a Športového správneho súdu (TAD) podporuje uvedené vyhlásenia. Všetky z nich v rôznych uzneseniach jasne vyriešili potrebu poskytnutých dôkazov na presvedčivé preukázanie zjavnej chyby rozhodcu. V tejto súvislosti možno citovať uznesenie TAD z 29. septembra 2017 (spis 302/2017), v ktorom sa uvádza, že "keď uvedený článok 27 disciplinárneho poriadku RFEF naznačuje, že rozhodcovské rozhodnutia o skutočnostiach súvisiacich s hazardnými hrami sú "konečné, predpokladá sa, že sú pravdivé, s výnimkou zjavnej vecnej chyby", pripúšťa sa zásada nemennosti ("konečná"), ktorú má rozhodcovské rozhodnutie v prospech právnej istoty, v tomto prípade pravidiel hry ho však možno zmierniť, ak ide o "zjavnú vecnú chybu" ako spôsob alebo poddruh "vecnej chyby", t. j. ako uviedol ústavný súd, keď na tento pojem odkazuje v procesných zákonoch (pozri článok 214 ods. 3 zákona o občianskom súdnom konaní a článok 267 ods. 3 organického zákona o súdnej moci), zjavnej alebo patentovej chyby bez ohľadu na akékoľvek stanovisko, hodnotenie, výklad alebo právnu klasifikáciu, ktoré môžu byť vykonané".

4.) S cieľom napadnúť pravdivosť rozhodnutí zaznamenaných v zázname rozhodcovského konania musí odvolateľ poskytnúť disciplinárnemu orgánu primerané a dostatočné dôkazy na preukázanie existencie "zjavnej vecnej chyby". V tomto zmysle je to tiež opakovaná doktrína TAD, ktorá vyhlasuje plnú platnosť videografického dôkazu ako dôkazného nástroja schopného skresliť obsah rozhodcovského záznamu. Federatívny disciplinárny orgán, v tomto prípade výbor pre hospodársku súťaž je zodpovedný za preskúmanie a posúdenie obsahu záznamu s cieľom overiť, či zodpovedá alebo nezodpovedá tvrdeniam odvolateľa. Stručne povedané, iba dôkaz o zjavnej vecnej chybe by porušil domnienku pravdivosti, ktorú má rozhodcovský záznam a umožnil by zrušenie rozhodcovského konania kolegom.

5.) Podľa správy rozhodcu bol hráč v 55. minúte pokarhaný za to, že "predstieral, že bol predmetom priestupku". Klub tvrdí, že došlo k zjavnej vecnej chybe a tvrdí, že pokarhaný hráč takýto úkon nevykonal: predstieral, že je predmetom faulu. Tvrdí, že poskytnuté obrázky dokazujú, že spadol v dôsledku kontaktu a preto by sme nemuseli čeliť prípadu simulácie.

Ako je známe, tak úlohou tohto disciplinárneho orgánu je v súlade s platnými federálnymi predpismi prípadne určiť existenciu zjavnej vecnej chyby v rozhodcovskom opise žaloby. Ako už bolo uvedené, iba dôkaz o takomto pochybení môže spochybniť posúdenie vykonané členom a v dôsledku toho pravdivosť toho, čo zaznamenal v zápisnici. V každom prípade je potrebné, aby išlo o jasnú alebo patentovú chybu, bez ohľadu na akékoľvek stanovisko, hodnotenie, výklad alebo právnu klasifikáciu, ktoré sa môžu vykonať, okolnosti, ktoré sa v tomto prípade vyskytnú. V každom prípade je na rozhodcovi, aby určil porušenie pravidiel hry, pravdou je, že dôkazy poskytnuté klubom nepochybne dokazujú, podľa názoru tohto výboru, že nedošlo k žiadnej simulácii.

Obvineniam sa preto musí vyhovieť a žaloba uvedená v rozhodcovskej správe musí byť neplatná.

  • Žádné komentáře nebyly nalezeny.